Ишемби, Июнь 03, 2023
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын суроолору

0. Дисциплиналар аралык ЖМАнын суроолору - Вопросы по междисциплинарной ИГА

1. Математика жана информатика факультети

2. Физика жана электроника факультети

3. Химия жана химиялык технологиялар факультети

4. Биология факультети

5. География, экология жана туризм факультети

6. Тарых жана чөлкөм таануу факультети

7. Кыргыз филологиясы факультети

8. Орус жана славян филологиясы факультети

9. Чет тилдер факультети

10. Журналистика факультети

11. Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

12. Кыргыз-Европа факультети

13. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети

14. Кыргыз-Кытай факультети

15. Педагогика факультети

16. Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультети

17. Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети

pdf 23 23 Вопросы ГАК - БИ (маг)  - 08.02.2023

pdf 23 23 Вопросы ГАК - БИ           - 08.02.2023

pdf 23 23 Вопросы ГАК - ИТ            - 08.02.2023

pdf 23 23 Вопросы ГАК - ИВТ          - 21.02.2023

18. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

19. Экономика факультети

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Банковское дело. Бакалавриат - (11.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Налоги и налогообложение. Бакалавриат (11.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Налоги и налогообложение. Магистратура (11.05.2023)

pdf 23 23 Тематика МД. Банковское дело (11.05.2023)

pdf 23 23 Тематика МД. Налоги и налогообложение (11.05.2023)

pdf 23 23 Темы ВКР. Банковское дело (11.05.2023)

pdf 23 23 Темы ВКР. Налоги и налогообложение (11.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Экономика и управлении на предприятии. Бакалавриат (обновлен 22.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Экономика и управлении на предприятии. Магистратура (обновлен 22.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК по макроэкономике для бакалавров(12.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК  по макроэкономике для магистрантов (12.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК по микроэкономике для бакалавров (12.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК по микроэкономике для магистрантов (12.05.2023)

pdf 23 23 Программа ГАК для бакалавриата - общая (12.05.2023)

pdf 23 23 Программа ГАК по БДиН для магистратуры (12.05.2023)

pdf 23 23 Программа ГАК по БУАиА для магистратуры (12.05.2023)

pdf 23 23 Программа ГАК по Финансы для магистратуры (12.05.2023)

pdf 23 23 Программа ГАК по ЭУП для магистратуры - (12.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Бакалавриат (16.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Магистратура (16.05.2023)

pdf 23 23 Тематика МД. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (16.05.2023)

pdf 23 23 Темы ВКР. Бухгалтерский учет, анализ и аудит (16.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК по профилю "Финансы и кредит" для магистрантов (25.05.2023)

pdf 23 23 Вопросы ГАК по профилю "Финансы и кредит" для бакалавров (25.05.2023)

20. Юридика факультети

pdf 23 23 Перечень вопросов Государственной аттестации для магистрантов. Профиль “Конституционная и административная деятельность” (09.01.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов. По дисциплинам Гражданское право (09.01.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов. Профиль Уголовно-правовая деятельность (09.01.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов. По дисциплинам Гражданское право (09.01.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов Государственной аттестации  для магистрантов. Профиль “Бизнес и право” (09.01.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для бакалавров. Профиль Конституционная и административная деятельность (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для магистрантов. Профиль Конституционная и административная деятельность (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для бакалавров по дисциплине Гражданское право (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для бакалавров. Профиль Бизнес и право (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для бакалавров. Профиль Уголовно-правовая деятельность (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для магистрантов. Профиль Уголовно-правовая деятельность (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для магистрантов по дисциплине Гражданское право (23.05.2023)

pdf 23 23 Перечень вопросов ИГА для магистрантов. Профиль Бизнес и право (23.05.2023)

21. Башкаруу жана бизнес факультети

22. Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош шаары)

* * *

Кесиптик колледж

Факультеттер аралык кафедралар