Шаршемби, Январь 20, 2021

Окумуштуулар кеңешинин 10.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо)

02017-жылдын 10-ноябрында башкы имараттагы чоң жыйындар залында_окумуштуулар кеңешинин жаңы окуу жылындагы №1-отуруму болуп өттү. Аталган кеңештин төрагасы, КУУнун ректору Канат Садыков алып барган жыйында төмөндөгү маселелер каралды:

1) КУУнун кафедра башчыларын шайлоо.

2) Окумуштуулар кеңешинин_2017-2018 - окуу жылына_иш планын_бекитүү.

3) Ар түрдүү маселелер:

  • КУУнун Оштогу педагогикалык-экономикалык факультетинин структурасын өзгөртүү
  • КУУдагы билим берүү программаларына баа берүү
  • КУУнун кызматкерлерин министрликтин сыйлыктарына көрсөтүү.

Окумуштуулар кеңешинин отурумун ачып жатып, Канат Садыков КУУнун окутуучу-профессорлор жамаатын бүгүн белгиленип жаткан Кыргыз Республикасынын илим күнү менен куттуктап, алардын илимий иштерине ийгиликтерди каалады жана ректорат тарабынан_конференцияларды_көбүрөөк өткөрүүгө, университет окумуштууларынын материалдарын басмадан чыгарууга шарттар түзүлүп, жардам берилээрин билдирди.

Жыйындын күн тартиби менен тааныштырган соң, ректор кафедра башчыларын шайлоонун маанилүүлүгүн төмөндөгүдөй мүнөздөдү: - Эгер факультеттеги окуу процессин уюштурууга, мамлекеттик билим берүү стандарттарын ишке ашырууга жалпысынан декан жооп берсе, кафедра башчылары факультеттеги окуу-методикалык жана педагогикалык иштерди жүргүзүүнүн "мотору" болуп саналат. Ошондуктан, биз бул маселелерге зор маани беребиз.

Ректор о.э. КУУнун кызматкерлерин министрликтин сыйлыктарына көрсөтүү Улуттук университеттин 85 жылдыгына жана Илим күнүнө карата ишке ашырылып жатканын белгиледи.

Кафедра башчыларын шайлоону уюштуруу комитетинин төрагасы, окуу иштери боюнча проректор Урмат Аманалиев шайлоо туууралуу кулактандыруу "Кут билим" гезитине 23-сентябрда жарыяланганын, бир айдын ичинде, б.а. 23-октябрь, саат 17:00гө чейин КУУдагы 73 кафедранын башчылыгына 115 талапкерден арыз келип түшкөнүн билдирди, анын ичинен:_40 кафедрага бирден,_25 кафедрага экиден, 7 кафедрага үчтөн, ал эми 1 кафедрага төрт талапкер катталган.

Анын айтымында, бүгүнкү шайлоого_40 кафедранын ичинен 39у чыгарылып жатат, анткени кыргыз-кытай факультетиндеги бир кафедранын башчылыгына коюлуп жаткан талапкердин окумуштуу даражасы талапка жооп бербейт. Ошондуктан, анын талапкерлиги алынып салынды.

Окумуштуулар кеңешинин катчысы Гүлзыйнат Аркабаева шайлоону өткөрүүнүн тартиби тууралуу маалымат берип, 39 талапкерге окумуштуулар кеңешинин жыйынга катышып жаткан 56 мүчөсү добуш бергенде, баары 2184 бюллетень болуп, аны эсептөө үчүн көп убакыт талап кылынаары эске алынып, бир эмес үч эсептөө комиссиясын түзүү максатка ылайык экенин билдирди. Ошондо, алардын ар бири 13төн талапкердин добуштарын, б.а. 728ден гана бюллетень санап, шайлоо процесси батыраак өтөт.

Андан кийин шайлоо башталып, окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү талапкелерге добуш берүүгө киришти.

Эсептөө комиссиялары бюллетендерди саноо учурунда күн тартибиндеги башка маселелер да каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынды.

Шайлоону жыйынтыгы менен, сунуш кылынган талапкерлердин баары керектүү добуштарды алып, кафедра башчылыгына шайланды.

Шайланган кафедра башчыларынын тизмеси

Факультет математики и информатики

1._Кафедра дифференциальных уравнений:_Усенов Изат Абдраевич -_к.ф.-м.н., доцент

2._Кафедра алгебры, геометрии, топологии и преподавания высшей математики:_Канетов Бекболот Эменович -_д.ф.-м.н., доцент

Факультет физики и электроники

3._Кафедра технологии обучения физике и естествознания:_Мамбетакунов Эсенбек -_д.п.н., профессор

Факультет географии, экологии и туризма

4._Кафедра физической географии:_Кендирбаева Алмагул Жумадыловна - к.геогр.н., доцент

5._Кафедра экономической, социальной и политической географии:_Молдошев Кайратбек Орозбекович -_к.геогр.н., доцент

Факультет биологии

6._Кафедра биоэкологии:_Токтосунов Тимур Асанович - к. биолог. н, доцент

Факультет химии и химической технологии

7._Кафедра неорганической химии и химических технологий:_Дүйшөнбаева Астра Такыбаевна - к.х.н.,_доцент

8._Кафедра физической и коллоидной химии:_Карабаев Султан Осконович -_д.х.н., профессор

9._Кафедра органической химии и образовательных технологий:_Сарымзакова Роза Копбаевна -_д.х.н., профессор

Факультет истории и регионоведения

10. Кафедра археологии, этнологии, источниковедения и историографии:_Батырбаева Шайыркул Джолдошевна - д.и.н., профессор

11._Кафедра всеобщей истории:_Арзыматова Айнура Атыгаевна -_д.и.н.,_профессор

12._Кафедра истории Кыргызстана:_Асанов Темиркул Ишекеевич- к.и.н.,_ст.науч.сотрудник

13._Кафедра регионоведения и кыргызоведения:_Омурова Жамыйкат Орозбековна - к.и.н.,_доцент

Факультет кыргызской филологии

14._Кафедра кыргызской литературы:_Абакиров Курманбек - к.филол.н.,_доцент

15._Кафедра манасоведения и мировой литеретуры:_Садыков Абдыкадыр - д.филол.н., профессор

Факультет русской и славянской филологии

16. Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы:_Дюшебекова Бактыгул Тукеновна - к. филол.н.,_доцент

17._Кафедра теории и практики русского языка:_Коротенко Галина Николаевна_- к. филол.н.,_доцент

18. Кафедра русского языка как иностранного:_Аманалиева Фатима Батырбековна_- к. филол.н.,_доцент

Факультет государственного и муниципального управления

19._Кафедра государственного регулирования экономики:_Искаков Издевалды Искакович - д.э.н.,_профессор

Факультет информационных и инновационных технологий

20._Кафедра информационных технологий и программирования:_Сабитов Баратбек Рахманович - к.ф.-м.н.,_доцент

21._Кафедра программной инженерии и инновационных технологий:_Баячорова Батыйгуль Джумадыловна_- к.ф.-м.н., профессор

22._Кафедра компьютерной технологии и интернет:_Нуржанова Сабира Акматбековна_- к.п.н.,_доцент

Факультет иностранных языков

23._Кафедра германистики и межкультурной коммуникации:_Гузиева Зухра Кадыевна -_к.филол.н., доцент

24._Кафедра английского языка перевода и переводоведения:_Шаршенова Равшан Малаевна -_к..филол.н., доцент

25._Кафедра французского языка:_Акчекеева Мария Султановна -_к..филол.н., доцент

Факультет социально-гуманитарных наук

26._Кафедра религиоведения и теологии:_Омурова Толкун Омуровна -_к..филол.н., профессор

27._Кафедра психологии:_Ниязова Жанна Кенжебековна -_к..филос.н.,_доцент

Кыргызско-Китайский факультет

28._Кафедра методики преподавания китайского языка:_Шисыр Исхар Сувазович -.д..филол.н., профессор

29._Кафедра межкультурной коммуникации:_Бексултанова Гулзада Азимкановна - к..филол.н.,_доцент

Факультет управления и бизнеса

30._Кафедра управления качеством:_Керимбекова Дюйшекан Осмоналиевна - к.э.н., доцент

31._Кафедра менеджмента:_Джылкычиева Жылдыз Токтобековна_- к.э.н.

Экономический факультет

32._Кафедра финансов:_Саякбаева Айганыш Апышевна - д.э.н., профессор

Педагогический факультет

33. Кафедра филологического и социально-экономического образования:_Сураналиева Канымгул Калыбековна - к.п.н.

34._Кафедра дошкольной, школьной педагогики и образовательных технологий:_Адылбек кызы Гулназ - к.п.н.,_доцент

Юридический факультет

35._Кафедра теории и истории государства и права:_Токтобаев Болот Токтомышевич - к.ю.н.,_доцент

36._Кафедра правоведения и таможенного дела:_Базарбай уулу Эрлан_- д.ю.н.,_доцент

37._Кафедра уголовного права и криминалогии:_Жээналиева Аида Осконбаевна_- к.ю.н.,_доцент

Факультет журналистики

38._Кафедра рекламного дела и связей с общественностью:_Максутова Бегайым Борокуловна - к.филол.н., доцент

Межфакультетские кафедры

39._Межфакультетская кафедра русского языка:_Ахметова Нурлан Алымкуловна - д.п.н.,_профессор

press knu 2017