Шейшемби, Июль 07, 2020

Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы

1. Кафедранын кыскача тарыхы

Ж.Баласагын атындагы КУУнун зоология кафедрасы эң байыркы кафедраларынан, ал Кыргызпединститутунун базасында 1932-жылы ачылган. Кафедраны биринчилерден болуп доцент М.К. Серебрянников жетектеген.

Зоология кафедрасын көп жылдары (1937-жылдан 1960-жылдары) Кыргыз республикасынын ИА корреспондентине мүчө, б.и.д., профессор Федор Алексеевич Турдаков жетектесе,  1960-жылдан 1961-жылга чейин – б.и.д., профессор Лидия Георгиевна Филатова жетектеп келген, ал эми 1961-жылдан тартып 1965-жылга чейин – б.и.к., доцент Жаманбай Иманович Иманов жетектеген. 1966-1983-жылдары зоология кафедрасын  Кыргыз республикасынын УИАнын корр. мүчөсү, б.и.д., профессор Асан Токтосунович Токтосунов жетектеп келген.

Зоологдорду даярдоодо профессорлор А.А Любищев, А.И. Янушевич, А.И. Тарвит-Гонтарь, Л.Г. Филатова, А.Т. Токтосунов, С.К. Касиев, доценттер К. Абдылдабеков, Д.И. Иманов, Р.П. Караваева, Х.Р. Идрисова, И.Г. Пивнев, Д.Ы. Ырсалиев, В.И.  Портнягина, Н.Т. Кравцова, Б.К. Кадырова, Б.К. Шаршеева, ага окутуучулар А.Н. Бодрова жана Т.И. Иманалиевке, окутуучу А.Т. Калыкбердиева окшогондор чоң салым кошушкан.

1961-жылы адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы ачылып аны б.и.д., профессор Л.Г. Филатова 30 жыл бою башкарып келген. Ар кайсы жылдары кафедраны м.и.д., профессор Э.М. Исмаилов, б.и.к., доцент А.Т. Ахматова башкарып келген. Бул  кафедрада доценттер Б.Н Ярославцев, К.И. Каныгина, М.И. Агинова; ага окутучуулар  И.А Фанталис, К.И. Исмаилова жана башкалар иштеп келишкен.

1996-жылы биология факультетинде кайрадан уюштуруу иштери менен байланыштуу зоология менен адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедралары биригип, жаңы түзүлгөн кафедраны 1983-жылдан тартып 2001-жылга чейин  КРнын УИА корр.-мүчөсү,  паразитология илиминин адиси  б.и.д., профессор Сапаш Касиевич Касиев жетектеген. 2001-2005-жылдары кафедранын жетекчисинин милдетин аткаруучу катары медицина илимдеринин доктору, профессор Жээнбек  Закирович Закиров иштеген. Профессор Ж.З. Закиров – 180ден ашуун илимий эмгектерин жараткан.

2006-жылдан 2016-жылга чейин зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасын б.и.к., доцент  А.Т. Ахматова жетектеген, ал эми 2017-жылдын январынан тартып кафедранын башчылыгынын м.а. катары доц. Б.К. Кадырова иштеп келсе, 2017-жылдын  декабрынан тартып кафедранын башчысы болуп педагогика илимдеринин доктору, биология илимдеринин кандидаты, профессор А.К. Чалданбаева иштеп келе жатат.

Кадрларды даярдоо. Кафедрада зоология тармагы  боюнча жана  жаныбарлардын физиологиясын изилдөөдө адистерди даярдайт. Бардык жаныбарлардын биоартүрдүүлүгүнө жана фаунистикалык комплекстерине, адаптациянын физиологиялык жана биохимиялык тараптарына, адамдын жана жаныбарлардын экологиясына, зоологиялык изилдөөлөрдүн методдоруна көп көңүл бурулат.

Аталган кафедрада мурда иштеп кеткендер жана учурда иштегендерди атасак, алар: б.и.д., проф. Э.Ш. Касыбеков, б.и.д., проф. А.А. Вишневский, б.и.к., доц. А.С. Сооданбекова, б.и.к., доц. Р.Е. Заводчикова, б.и.к., доц. Б.К. Шаршеева, б.и.к., доц. Н.И. Ибраева, доцент  Б.К. Кадырова, б.и.к., доц. Г.А. Джантаева, ага окутуучу-магистр Т.И. Иманалиев, окутуучу-магистр Ж.А. Атамбекова, окутуучу А.Т. Калыкбердиева, доц. К.С. Нурдавлетова, ага окутуучу А. Асанов, окутуучу-магистр Б. Акышева, ага окутуучу, б.и.к.  Г.С. Сыдыкова. Окумуштуулардын арасынан профессор Э.Ш. Касыбеков ПРООНдун Туруктуу өкүлүнүн программасы боюнча Кеңешчиси болуп  көп жылдан бери иштесе, профессор А.А. Вишневский  КРнын УИА Тоо физиология институтунда негизги илимий адис болуп иштеп келе жатат. Кафедранын бүтүрүүчүлөрүнүн арасында белгилүү окумуштуулар да бар, алсак б.и.д, профессор Б.М. Джеенбаев, ал көп жылдары УИАнын Топурак таануу жана биология институтунун директору болуп иштейт. Кафедранын астында  “Зоология” адистиги боюнча магистратура ачылган.

Кафедранын илимий-изилдөө иштери. Кафедрада илимий изилдөөлөр мамлекеттик бюджеттик темалар боюнча эки багытта жүргүзүлөт.

Кафедранын башка мекемелер менен байланышы. Илимий биргеликтерди кеңейтүү менен бирге, кафедранын жамааты республиканын ЖОЖ, УИА нын илимий институттары, мекемелери менен тыгыз байланыштарды түзүп келе жатат.

Кафедранын чыгармачылык иши. Кафедранын профессордук-окутуучу курамы (ПОК)  зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы боюнча илимий жана окуу-методикалык, көрсөтмө куралдарды жана зоология боюнча демонстрациялык материалдарды даярдап чыгарууга активдүү катышышат. Кафедранын жамааты 16 окуу куралдарды жазып чыгарышкан.

Кафедранын долбоорлору. 2009-жылдан тартып 2016-жылдар аралыгында КУУне караштуу Фундаменталдык изилдөөлөр Институту аркылуу жүргүзүлгөн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрилиги (ББжИМ) тарабынан жана Ж. Баласагын атындагы КУУ гранттык  колдоосу менен кафедранын жамааты (мугалимдери, магистранттары, аспиранттары жана студенттери) 9  ашуун долбоорлор  менен илимий иштерди жүргүзүшкөн.

Photo003 History zoology

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы. 2017-ж, октябрь

Кафедранын окуу, илимий жана коомдук иштери. Кафедранын мугамдери тарабынан жыл сайын күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүндө бирдей окуу, окуу-методикалык жана илимий иштер аткарылып келе жатат. Жыл сайын дипломдук, квалификациялык иштер жана магистердик диссертациялар жазылып алар  ийгиликтүү корголууда. Кафедрага караштуу студенттер, магистранттар форумдарга, конференцияларга активдүү катышышат.  Зоология боюнча сабактар кээ бирде башка өлкөлөрдөн келген окумуштуулар же педагогдордун катышуусунда жүргүзүлөт. Кафедранын мугалимдери (доц. Ахматова А.Т., Кадырова Б.К., Шаршеева Б.К., Джантаева Г.А.) бир нече жылы бою биология боюнча мектеп окучууларынын Республикалык олимпиадасын өткөрүүнүн алкагында калыстар тобунун мүчөлөрү болуп келген. Ошондой эле атап кеткен мугалимдер мектеп окуучуларын Республикалык олимпиадасын жеңичүүлөрүн зоология жана анатомия боюнча Эл аралык олимпиадасына даярдашкан.

Photo004 History zoology

№61-гимназия мектебинин 10-классынын окуучулары биология мугалими Д.А.Шевцов менен зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасында

2. Кафедра башчысы

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

б.и.к., п.и.д., проф.

Сhaldanbaeva

Жумушчу тел.:+996 312 340253  

Моб. тел.: + 996 (555) 15 95 45, + 996 (700) 01 95 45

E-mail: ai_kush777 @  mail.ru

2. Кафедра мүчөлөрү

Ахматова Айгуль Токтосуновна

Ahmatova

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 558 558567

E-mail : aygul-akhmatova @  mail.ru

Кадырова Бубуаим

Kadyrova

Жумушчу тел.:+996 312  +996 312 340253

Моб. тел.: +996 705 655084

E-mail : bubuaim47 @  gmail.com

Сооданбекова Алтынкыз

Soodanbekova

Жумушчу тел.:+996 312  340253

Моб. тел.: +996 702 635163

E-mail : altyn. soodanbekova @  mail.ru

Иманалиев Тынчтыкбек Ишенбекович

Imanaliev

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 558 048808

E-mail : tynchtyk @  list.ru

Джантаева Гульмира Алимовна

Dzhantaeva

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 553 777888  

E-mail : dzhantaeve69@mail.ru

Нурдавлетова Кипариса Сатаровна

(фотосу жок)

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 550 322134

E-mail : kiparisa1942@mail.ru

Шаршеева Бакен Кенешбековна

Sharsheeva

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 700 979048

E-mail:Bakshar-65@mail.ru

Калыкбердиева Айгуль Туйгунбековна

Kalykberdieva

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 702 061542

E-mail: aika06-1987@mail.ru

Асанов Абдылда Асанович

Asanov

Жумушчу тел.:+996 312 340253

Моб. тел.: +996 555 32 21 34 

E-mail: abdusg49@ mail.ru