Жума, Сентябрь 25, 2020

Биоэкология кафедрасы

1. Кафедранын тарыхы

1958жылы табият таануунун методикасы кафедрасынын базасында генетика, селекция жана биологияны окутуунун методикасынын кафедрасы негизделген. Анын биринчи кафедра башчысы болуп биология илимдеринин кандидаты, доцент Д.П.Степаненко дайындалган. Ал кафедраны 1963-жылга чейин жетектеген.

1964-жылдан баштап кафедраны К.И Ярошенко жетектеген. Ал айыл-чарба өсүмдүктөрүн изилдөө боюнча бир топ иш чараларын жүргүзгөн. 

1968-жылдан баштап кафедра экология, жалпы биология жана биологияны окутуунун методикасы кафедрасы болуп түзүлгөн. Анын жетекчиси болуп КР илимине эмгек сиңирген ишмер,  КРнын УИАнын  мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору, профессор А.Т. Токтосунов дайындалган. Заманбап методдорду жана жабдыктарды колдонуу менен ар кандай экологиялык шарттарда жашаган жаныбарлардын кариотиптерин изилдөө иштери жүргүзүлѳ баштаган.

Photo002 History bioEco

Кафедрадагы отурум. 1980

1998-жылы мезгилдин талабына ылайык, билим берүү системасынын  маселелеринин  актуалдуулугу жана аны жакшыртууга байланыштуу кафедра жаныча - жалпы биология, экология жана билим берүүнүн технологиясы деп аталган.

2007-жылы кафедранын аталышы Биоэкология жана биологияны окутуунун методикасы деп ѳзгѳртүлгөн. 2014-жылга чейин кафедраны КР илимине эмгек сиңирген ишмер,  КРнын УИАнын  мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору, профессор А.Т. Токтосунов жетектеген. 2014-жылдан тартып кафедраны б.и.к., доцент Токтосунов Т.А. жетектейт.

Кафедра окутуучулары жалпы биология, генетика, биохимия жана молекулярдык биология, экология, иммунология, биофизика, экологиялык цитогенетика ж. Б. сабактарды жогорку илимий-методикалык деңгээлде өткөрүшөт.

Квалификациялуу биолог жана эколог кадрларды даярдоо максатында кафедрада 03.02.08 – «экология» багытында аспиранттар окушат. 1998-жылдан баштап 510604 – «Биоэкология» адистиги боюнча магистранттар даярдалат. Жетекчиси КРнын ИАнын  мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору, профессор  Токтосунов А.Т. болгон. Кафедрада 10 ашуун кандидаттык диссертация жана 1 доктордук диссертация жакталган. Биоэкологдорду даярдоо максатында 2004-жылы 511104 - «Биоэкология» адистиги ачылган. Бул адистик боюнча мамлекеттик стандарт, окуу иш планы иштелип чыккан. 2012-жылы  520900 - «Биоэкология» багыты боюнча бакалаврлар даярдалат. 2016-жылы аталган багыт боюнча магистратура ачылган. Мамлекеттик стнадарт, окуу иш планы түзүлгөн.

«Биоэкология» багыты боюнча студенттер өндүрүштүк жана атайын практиканы КР Өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин базасында, мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктарында, заказниктерде, КР УИАнын лабораторияларында өтүшөт. КР Өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги, Жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу департаменти, Каратал-Жыпырык мамлекеттик коругу менен өз ара кызматташтык келишимдер түзүлгөн.

Кафедранын илимий изилдөө иштери (ИИИ) «Бийик тоо шартында жаныбарлырдын жана өсүмдүктөрдүн биотүшүмдүүлүгүн жогорулатуунун экологиялык негиздери» - багытында жүргүзүлөт. Бийик тоонун, радиациянын, жер титирөөнүн организмге тийгизген таасири боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары Эл аралык  маалымдоолорго киргизилип, көптөгөн чет тилдерге которулуп  жана басылып чыгарылган. Алынган маалыматтар теориялык жана практикалык жактан чоӊ мааниге ээ.

2014-жылдан бери б.и.к., доцент Т.А.Токтосуновдун  жетекчилиги астында Ж.Баласагын атындагы КУУнун гранты боюнча төмөндөгү темалар боюнча ИИИ жүргүзүлөт:

  • «Орловка шаарынын айланасындагы жаныбарлардын органдарында радионуклиддер менен оор металлдардын миграциясы жана локализациясы», 2014-ж.
  • «Ак-Сай өрөөнүнүн омурткалуу жаныбарларынын морфофизиологиялык жана цитогенетикалык өзгөчөлүктөрү», 2015-ж.
  • «Ак-Сай жана Соң-Көл өрөөндѳрүнүн омурткалуу жаныбарларынын морфофизиологиялык жана цитогенетикалык өзгөчөлүктөрү», 2016-ж.
  • «Кадамжай калдык сактоочу жайынын химиялык булгануусунун жаныбарлардын табигый популяцияларынын тукум куучулугуна тийгизген таасири», 2017-ж.

2017-жылы кафедрада «Биология. Лабораториялык иш» жаңы багыты ачылган. Аталган багыт боюнча бакалавр түздөн түз диагностиканын заманбап клиникалык-лабораториялык ыкмаларын өздөштүрөт жана колдоно алат. Ошондой эле, адамдын ар кандай оорууларын анализдөөдө заманбап жабдуулар (аппаратура) жана каражаттарды колдонуу менен изилдей алат. КР Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу М. Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борбору, Улуттук энени жана баланы коргоо борбору;  «Aqua lab» диагностикалык лабораториясы менен келишим түзүлгөн. Аталган базаларда талапка ылайык материалдык-техникалык база менен жабдылган жана анда кадрларды даярдоо ишке ашат.

2. Кафедра башчысы

Токтосунов Тимур Асанович

б.и.к.,  доц. 

Toktosunov

Жумушчу тел.: + 996 312 614140

Моб. тел.:+ 996 555 774333

e-mail : toktotim @  mail.ru

3. Кафедра мүчөлөрү

Карипова Назгул Токталиевна

Karipova 00

Жумушчу тел.: +996 312 614140,

Моб. тел.: + 996 703 818114

e-mail : naky @  mail.ru

Акматцияева  Рахат  Жанышовна

Akmatciyaeva

Жумушчу тел.: -

Моб. тел.:-

e-mail : akmatsiyaevar @  mail.ru

Жунусов Урматбек Торокулович

Zhunusov

  • У.Т.Жунусовдун анкетасы

Жумушчу тел.:

Моб. тел.: 0707 (0777) 60 88 28

E-mail : Urmat_81 @  inbox.ru

Домашов Илья Анатольевич

Domashov

  • И.А.Домашовдун анкетасы

Жумушчу  тел.:  -

Моб. тел.: +996 707 141500

E-mail : idomashov @  gmail.com

Аубекерова Наталья Галиевна

Aubekerova

Жумушчу тел.: -

Моб. тел.: -

E-mail : aubnata @  gmail.com

Нуржанов Эркинбай Кенешбекович

Nurzhanov

Жумушчу  тел.: -

Моб. тел.: 0550 183-744

E-mail : nek-57 @  mail.ru

Акматова Венера Эркинбековна

Akmatova

Жумушчу тел.:

Моб. тел.:+996 702 62 64 13

E-mail: akmatova_v @  mail.ru

Изабекова Айжамал Керимкуловна

Izabekova

Жумушчу тел.:

Моб. тел.: +996 777 65 97 80

E-mail : eco.izabekova @  gmail.com

Кененбева Аимкуль Мусаевна

Kenenbeva

Жумушчу тел.: -

Моб. тел.:-

E-mail : nur506500 @  gmail.com

Рыскулова Гульмира Кенешевна

Ryskulova

Жумушчу тел.:

Моб. тел.:

E-mail : sanatka13 @  gmail.com

Марасулов Абдирашит Абдыганыевич

Marasulov

Жумушчутел.:

Моб. тел.:

E-mail : Marasulov65 @   mail.ru