Суббота, Апреля 20, 2019

"Мен журналист болгум келет!" эссе сынагы (абитуриенттер үчүн)

Урматтуу абитуриенттер!

Эгерде сиздер келечектеги кесибиңиерди тандоодо кыйналып, дагы деле ойлонуп жүрсөңүз, Сиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду!

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультети Сизди “Мен журналист болгум келет” деген темада сынак эссеге катышууга чакырат! Сынакка катышуу сизге өзүнүздүн күчүңүздү байкап көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Сынак өзүнүн оюн так чагылдырып бере алган, тандап алган темасын жазууда ачып бере алган таланттуу абитуриенттерди табуу максатында өткөрүлөт.  Бул чыгармачылык сынак абитуриенттер үчүн келечектеги кесибин тандоодо чоң мааниге ээ.

Конкурстун шарты тиркемеде көрсөтүлөт.

* * *

Тиркеме

1. Негизги жоболор

1.1.Сынактын уюштуруучусу Ж.Баласагын атындагы КУУнун журналистика факультетинин мезгилдүү басма сөз кафедрасы.

1.2. Сынактын максаты жана милдеттери:

 • Таланттуу абитуриенттерди табуу, алардын журналистика чөйрөсүндө чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн аныктоо;
 • Өз алдынча чыгармачылык иш катары эссе  жазуунун адаттарын кайрадан калыптандыруу;
 • Абитуриенттердин чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү.

2. Сынакты уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби.

2.1. Сынак Ж.Баласагын атындагы КУУнун журналистика факультетинде өткөрүлөт, сынакка бүтүрүүчү класстардын окуучулары, абитуриенттер, ошондой эле орто билимге ээ болгондо катыша алышат.

2.2. Эссени берүүнүн эрежелери:

 • Эссе электрондук түрдө тапшырылат жана мыкты деп тандалып алынган эсселер сайтка  жайгаштырылат.
 • Эссенин мазмунунда сөзсүз түрдө толук аты-жөнүн жана байланышын номерин  көрсөтүү керек.

3. Сынакты уюштуруу жагынан камсыз кылуу.

3.1. Сынакты уюштурууну камсыздоодо Ж.Баласагын атындагы КУУнун журналистика факультетинин мезгилдүү басма сөз кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамынан жана Кыргыз Республикасындагы басма жана онлайн басылмаларынын журналист-практиктеринен турган уюштуруучу тобу түзүлөт.

4. Ишти баалонун критерийлери:

4.1. Эссенин сынактын тематикалык багытына ылайык келүүсү;

4.2. Автордук тексттин логикалык ырааттулугу;

4.3. Жалпы гуманитардык эрудициясы;

4.4. Чыгармачылык текстти уюштуруу жөндөмдүүлүгү, ойдун ырааттуулугу, байланыштуулугу, жазуу маданиятынын деңгээли;

4.5. Сабаттуулугу.

5. Чыгармачылык ишти жазууда төмөндөгү талаптарды да эске алуу керек:

1. Эссе тандалып алынган тема боюнча жашоодон алынган мисалдар менен, фактылар менен негизделип жазылышы керек.

2. Эссенин мазмуну киришүүдөн, негизги бөлүмдөн, корутундудан туруш керек жана логикалык жактан ырааттуу түзүлүш керек.

3. Эсседе чыгармачылык башат болуш керек.

4. Эссе жазууда катышуучу чыгармачылык мүмкүчүлүктөрүн, өз алдынча ой-жүгүртүүсүн, сабаттуулугун, жазуудагы чеберчилигин көрсөтүшү керек.

Сынактык иш төмөндөгүдөй таризделиши керек:

 • эссе 3 барактан кем эмес
 • Times New Roman шрифти менен
 • шрифттин өлчөмү 12, 1,5 сап аралыгы менен.

Ишти  толтурулган өтүнмөнүн формасы менен  бирге төмөндөгү электрондук дарекке жөнөтүшүңүз керек: azima0660@mail.ru

Чыгармачылык иш сынакка кабыл алуу мөөнөтүнөн кечиктирилбеши керек.

6. Сынактын байге фонду:

 • 1-орун: 1- даражадагы диплом
 • 2-орун: 2– даражадагы диплом
 • 3-орун: 3 – даражадагы диплом.

Эң мыкты деңгээлде жазылган эссе “Жетиген” журналынын бетинен жана “Facebook”  социалдык сетинин журналистика бөлүмүнүн жеке баракчасына жарыяланат.

7. Сынактын шарттары:

Жазылган иштер 2019-жылдын 30-апрелине чейин кабыл алынып, 2019-жылдын 7-майында жыйынтык чыгарылат.