Шейшемби, Январь 19, 2021

Окумуштуулар кеңешинин 28-29.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо)

002017-жылдын 28-29-ноябрь күндөрү башкы имараттагы чоң жыйындар залында Окумуштуулар кеңешинин №12, 13-отурумдары болуп өттү. Аталган кеңештин төрагасы, КУУнун ректору_Канат Садыков_алып барган_жыйында негизинен кафедра башчыларын шайлоо өтүп, эсептөө комиссиялары добуштарды санаган учурда күн тартибиндеги башка маселелер да каралды.

28-ноябрь күнү кыргыз филологиясы; биология; география, экология жана туризм; математика жана информатика; физика жана электроника; экономика; мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультеттеринин, ал эми_29-ноябрь күнү социалдык-гуманитардык илимдер; кыргыз-европа; башкаруу жана бизнес; юридика; журналистика; чет тилдери факультеттеринин_кафедра башчыларын шайлоо болду.

Эгер,_10-ноябрда болуп өткөн шайлоодо 39 кафедра башчылыгына бирден эле талапкер катталса, бул жолку шайлоодо ар бир кафедра башчылыгына экиден, үчтөн талапкер катталып, шайлоо жараяны көпкө созулду. Жыйынтыгында төмөндөгү инсандар кафедра башчылары болуп шайланышты (окумуштуу катчынын маалыматы боюнча):

1. Кафедра кыргызского языка и литературы в учреждениях образования с некыргызским языком обучения:_Акунов Эмилбек Бердибаевич - канд. филол.наук, доцент

2._Кафедра технологий филологического образования:_Байсабаев Бектурсун Ашымович - канд. пед. наук,_доцент

3._Кафедра кыргызского языкознания:_Абдразакова Гульмира Шарапидиновна - канд. филол. наук, доцент

4._Кафедра зоологии, физиологии человека и животных:_Чалданбаева Айгуль Кушчубековна - канд. биол. наук, док. пед. наук,_доцент

5._Кафедра ботаники и физиологии растений: выборы не состоялись

6._Кафедра прикладной математики, информатики и компьютерных технологий:_Какишов Каныбек - док. физико-матем. наук, профессор

7._Кафедра математического анализа:_Бараталиев Керим Бараталиевич - док.физико-матем. наук, доцент

8._Кафедра физики:_Бейшекеева Гульмира Джумабаевна - канд. физико-матем. наук, доцент

9._Кафедра электроники и теоретической физики:_Жусупкелдиев Шаршенбек - канд. физико-матем. наук, доцент

10._Кафедра экологии и природопользования:_Тенирбердиев Нурбек Казымалиевич - канд. географ. наук, доцент

11._Кафедра туризма и рекреационной географии:_выборы не состоялись

12._Кафедра государственной и муниципальной службы:_Нурматова Гулсайра Асановна -_канд. полит._наук, доцент

13._Кафедра информатики и вычислительной техники:_Баратова Бактыгуль Шабдановна - канд. технич. наук, доцент

14._Кафедра экономики:_Алыбаев Джапар Бузурманкулович - док. экон. наук,_доцент

15._Кафедра бухгалтерского_учета,_анализа и аудита:_Ботобеков Арстаналы - док. экон. наук, профессор

16._Кафедра периодической печати:_Джумагазиева Нуржан Курманбековна -_канд. филол. наук, доцент

17._Кафедра теле-радио журналистики:_выборы не состоялись

18._Межфакультетская кафедра государственного языка:_Осмоналиева Гульмира Касыкеевна - канд. филол. наук,_доцент

19._Межфакультетская кафедра иностранных языков:_выборы не состоялись

20._Межфакультетская кафедра_физической культуры и спорта:_Абдыкеримов Шаршен Абжалбекович - доцент

21._Кафедра философии,_теории и истории культуры:_Абыкеева-Султаналиева Таалайгул Бакаевна_- канд. филос. наук, доцент

22._Кафедра педагогики высшей школы:_Асипова Нурбубу Асаналиевна - док. педаг. наук, профессор

23._Кафедра социологии и_социальной работы:_Салморбекова Рита Бобуевна - док. социол. наук,_профессор

24._Кафедра экономики и управления:_Керимбекова Рита Абдыкуловна - канд. экон. наук,_доцент

25._Кафедра бизнеса и коммуникации:_Камалова Анара - канд. экон. наук, доцент

26._Кафедра маркетинга, коммерции и логистики:_Уркунбаева Зарина Абжапаровна -_канд. экон. наук, доцент

27._Кафедра гражданского, трудового и экологического права:_Раманкулов Кубанычбек Советович - канд. юрид. наук,_доцент

28._Кафедра предпринимательского и процессуального права:_Орозалиева Айнура Асановна - канд. педаг. наук, доцент

29._Кафедра конституционного и административного права:_Молдоев Эдилбек Эсенович - док. юрид. наук,_профессор

30._Кафедра уголовного процесса и судебной экспертизы:_Салыбекова Толкун Салыбековна -_канд. юрид. наук,_доцент

31._Кафедра англистики и межкультурной коммуникации: кандидат не избран.

Эсептөө комиссиялары талапкерлерге берилген добуштарды саноо учурунда күн тартибиндеги башка маселелер да_каралып, тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Алар:

  • "2017-жылдагы жайкы экзамендик сессиянын жана мамлекеттик аттестациялык_комиссиянын жыйынтыктары жөнүндө" (жооптуу: АСОПУБ башчысы Усенов Э.К.)
  • "Студенттерди которуу жана калыбына келтирүү боюнча комиссиясынын_жыйынтыктары жөнүндө" (жооптуу: окуу иштери боюнча проректор Аманалиев У.О.)
  • "2017-2018-окуу жылына КУУга кабыл алуунун жыйынтыктары_жөнүндө" (жооптуу: КУУнун кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы_Соттимкулов М.А.)
  • "2017-2018-окуу жылына КУУнун бюджетин пландоо жана келишим бөлүмүндө окуган студенттердин окуусуна жеңилдик берүү_жөнүндө" (жооптуу: АЧИ боюнча проректор Суранаев Т.Дж.)_
  • Ар түрдүү маселелер.

Окумуштуулар кеңешинин №12-отуруму

Окумуштуулар кеңешинин №13-отуруму

press knu 2017