Пятница, Июня 22, 2018

"Ата Мекендин тарыхы" боюнча мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору

1. Кыргызстандын тарыхы – дүйнөлүк тарыхтын курамдык бөлүгү. Курстун максаты жана милдеттери.

2. Кыргызстандын тарыхынын мезгилдери жана негизги этаптары.

3. Алгачкы коомдуктүзүлүш – тарыхый процесстин баштапкы этабы. Теңир-Тоодогу адам ишмердигинин алгачкы издери.

4. Теңир-Тоонун коло доорунундагы байыркы малчы жана жер иштетүүчү уруулары.

5. Теңир-Тоодогу сактардын байыркы уруулук бирикмелери. Б.з.ч.VIII–б.з.ч. II к-дар.

6. Усунь мамлекети.

7. Давань мамлекети.

8. Байыркы Кыргыз ээлиги. «Кыргыз» этнониминин алгачкы эскерилиши.

9. VI – VIII к-гы Енисейдеги Кыргыз мамлекети.

10. Кыргыздардын Улуу державасы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн соңку өнүгүшү. IX – XIII к-дар.

11. Енисейлик кыргыздардын чарбасы жана маданияты.

12. Байыркы түрктөрдүн келип чыгышы. «Түрк» этноними.

13. Түрк каганатынын түзүлүшү жана өнүгүшү.

14. Жети-Суу жанаТеңир-Тоодогу Батыш Түрк каганаты.

15. Түргөш каганаты.

16. Түрктөрдүн Тан империясынын басып алуусуна каршы күрөшү. 751-ж-гы Таластагы салгылашуу жана анын тарыхый мааниси.

17. Карлуктардын мамлекети.

18. Карахандар кагандыгы. X – XIII к-дын башталышы.

19. Карахандар мезгилиндеги маданияттын өнүгүшү.

20. ЖусупБаласагын – орто кылымдагы түрк аалымы.

21. Махмуд Кашгари – түрколог-илимпоз.

22. Теңир-Тоону моңголдордун каратып алышы. Кыргызстан Чагатай улусунун курамында.

23. Хайду мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүшү.

24. Моголстан мамлекети. XIV – XV к-дар.

25. Моголстандын калкынын Тимурдун жана тимурийлердин баскынчылыгына каршы күрөшү.

26. Кыргыздардын келип чыгышы жөнүндө изилдөөчүлөрдүн божомолдору. «Кыргыз» этноними.

27. Кыргызстандагы байыркы жана орто кылымдардагы этникалык процесстер.  Кыргыз элинин калыптанышынын этникалык башаты жана этаптары.

28. Кыргыз элинин калыптануу процессинин аякташы. XV к. аягы – XVI к. башы.

29. Моголстандагы үстөмдүк үчүн кыргыздардын могол хандарына каршы күрөшү. Мухаммед кыргыз жана кыргыз элинин биригиши.

30. Кыргыз элинин XVI – XVIII к-гы коомдук-саясий түзүлүшү жана социалдык-экономикалык мамилелери.

31. Кыргыз элинин Жуңгар хандыгынын баскынчылыгына каршы күрөшү. (XVII к. орто чени – XVIII к. биринчи жарымы.)

32. Кыргыздардын Цин-Кытай империясынын басып алуучулук саясатына каршы турушу. XVIII к-дын экинчи жарымы.

33. XVIII к-дын экинчи жарымындагы кыргыз-казак мамилелери.

34. Кыргызстанды Кокон хандыгынын каратып алышы.

35. Кубат бий – кыргыздардын башчысы.

36. Алымбек датканын ишмердиги.

37. Кыргыз элинин Кокон хандыгынын мезгилиндеги социалдык-экономикалык абалы.

38. Кыргыз элинин Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы күрөшү.

39. Тайлак батыр – кокондуктарга каршы элдик күрөштүн жетекчиси.

40. Кыргызстандын XVIII – XIX к-дын ортосундагы маданияты.

41. Алгачкы кыргыз-орус элчилик байланыштары. (XVIII к. акыры – XIX к. ортосу.)

42. Атаке баатырдын кыргыз тарыхындагы орду.

43. Кыргызстандын жана Россиянын өз-ара жакындашуусунун тарыхый өбөлгөлөрү.

44. Ормон хандын ишмердүүлүгү.

45. Түндүк кыргыздардын Россиянын букаралыгын кабыл алышы.

46. Боромбай Меңмурат уулунун ишмердиги.

47. Байтик баатырдын ишмердиги.

48. Түштүк кыргыздардын 1873-1876-ж-дагы Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү.

49. Молдо Искак Асануулу – Полот хан.

50. Түштүк Кыргызстанды Россиянын каратып алышы.

51. Курманжан датка – Алай кыргыздарынын башкаруучусу.

52. Кыргызстандын Россияга кошулушунун мааниси жана натыйжалары.

53. Кыргызстандын Россия империясынын курамындагы админстративдик-аймактык жана соттук түзүлүшү.

54. Падышачылыктын Кыргызстандагы агрардык жана салык саясаты.

55. Кыргызстандын XIX к-дын экинчижарымы – XX к-дын башындагы социалдык-экономикалык өнүгүшү.

56. Манап Шабдан баатырдын ишмердиги.

57. 1898-ж-дагы Анжиян көтөрүлүшү: себептери, мүнөзү, кыймылдаткыч күчтөрү.

58. Кыргызстандын XIX к. экинчи жарымы – XX к. башындагы маданияты.

59. Кыргыз элинин XIX к-дын экинчи жарымы – ХХ к-дын башындагы коомдук-саясий жана философиялык ой-жүгүртүүлөрү: Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, Молдо Нияз, Молдо Кылыч.

60. XIX к. аягы – ХХ к-дын башындагы акындар поэзиясынын өнүгүшү: Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо (Байымбет Абдрахманов), Барпы Алыкулов.

61. XX к. башындагы алгачкы кыргыз тарыхчылары жана агартуучулары: Осмоналы Сыдыкуулу, Белек Солтоноев, Ишеналы Арабаев, Ыбрайым Абдырахманов.

62. Кыргыз элинин 1916-ж-гы улуттук-боштондук көтөрүлүшү.

63. Падышачылык бийлик кулагандан кийинки Кыргызстандагы абал. Убактылуу өкмөттүн колониялык саясаты.

64. 1917-ж-гы февраль революциясынан кийинки Кыргызстандагы саясий уюмдардын түзүлүшү.

65. Кыргызстанда совет бийлигинин орношу жана анын өзгөчөлүктөрү.

66. Совет бийлигинин Кыргызстандагы алгачкы социалдык-экономикалык кайра түзүүлөрү.

67. Кыргызстандагы граждандык согуш. «Согуштук коммунизм» саясаты.

68. Басмачылык кыймыл (жаңы көз караш). Кыргызстандын түштүгүндөгү совет бийлигине каршы күчтөрдү жоюнун чаралары.

69. Граждандык согуштан кийинки Кыргызстандагы абал. Жаңы экономикалык саясатка өтүү.

70. Кыргызстандагы XX к-дын 20-ж-гы социалдык-экономикалык кайра түзүүлөр.

71. Кыргызстандагы 1920-ж-гы маданий курулуш.

72. Улуттук мамлекеттүүлүктү түзүү кыймылынын башталышы. Кыргыз Тоолуу областын түзүүгө жасалган аракеттер.

73. А. Сыдыковдун саясий ишмердиги.

74. Орто Азиянын улуттук-мамлекеттерге бөлүнүшү. Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү.

75. И. Айдарбековдун мамлекеттик ишмердиги.

76. КАОнун Кыргыз Автономиялуу Республика болуп түзүлүшү. Кыргыз АССРинин биринчи Конституциясы (1929-ж.).

77. Ж.Абдрахмановдун кыргыз-советтик улуттук мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө кошкон салымы.

78. Кыргыз АССРинин союздук республика болуп түзүлүшү. Кыргыз ССРинин Конституциясынын кабыл алынышы (1937-ж.).

79. А. Орозбековдун мамлекеттик ишмердиги.

80. Кыргызстанда индустриялаштыруунун ишке ашырылышы.

81. Кыргызстанда айыл чарбасын коллективдештирүү. Көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды жерге отурукташтыруу.

82. Кыргызстандын 1930-ж-гы маданий өнүгүшү.

83. Б. Исакеевдин мамлекеттик ишмердиги.

84. Административдик-командалык башкаруу мезгилиндеги Кыргызстандын коомдук-саясийөнүгүшү. Массалык репрессиялар.

85. Кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштун майдандарындагы күжүрмөн эрдиктери. И.В. Панфилов, Д. Шопоков, Ч.Түлөбердиев, К. Үсөнбеков, Д. Асанов ж.б.

86. Кыргызстандык эмгекчилеринин Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы каармандыктары. З. Кайназарова, А. Анаров ж.б.

87. 1946-1960-ж-дагы эл чарбасын кайра калыбына келтирүү жана өнүктүрүү.

88. Кыргызстандагы 1950-ж-гы маданияттын өнүгүшү. Маданий чөйрөдөгү жана илим-билимдеги партиялык үстөмдүк жана репрессиялар.

89. Кыргызстандын 1946-1960-ж-гы коомдук-саясий өнүгүшү. Коомдук турмушту демократташтырууга жасалган аракеттер жана анын аягына чыкпай калышынын себептери.

90. И. Раззаковдун мамлекеттик ишмердиги.

91. Кыргызстандын 1960-1 980-ж-дын биринчи жарымындагы социалдык-экономикалык өнүгүшү.

92. Кыргызстандын 1960-1980-ж-гы маданиятынын өнүгүшү.

93. Кыргызстандын 1960-1980-ж-дын биринчи жарымындагы коомдук-саясий өнүгүшү.

94. Т. Усубалиевдин мамлекеттик ишмердиги.

95. Кыргызстандандын 1970-1980-ж-дын биринчи жарымындагы саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүшүндөгү кризистик көрүнүштөрдүн белгилери.

96. Кайра куруу саясатынын зарылдыгы, максаты жана милдеттери (1985-1991-ж-дар.).

97. Кыргызстандагы кайра куруу мезгилиндеги экономикалык реформалардын мааниси. Жөнгө салуучу нарк (рынок) экономикасына өтүүнүн маселелери жана кыйынчылыктары.

98. Кайра куруумезгилиндеги Кыргызстандагы саясий реформалардын мааниси. Жетишкендиктер жана жаңылыштыктар.

99. Кайра куруумезгилиндеги республикадагы коомдук турмушту демократташтыруу. Коомдук-саясий кыймылдардын жана бирикмелердин пайда болушу.

100. Көз каранды эмес Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жана эл аралык коомчулукта таанылышы.

101. Кыргыз Республикасындагы саясий реформалар.

102. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгилери (символдору).

103. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынышы (1993-ж.). Конституцияга өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун киргизилиши.

104. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты.

105. Кыргызстандагы эл аралык терроризмге жана диний экстремизмге каршы күрөш. Баткендеги 1999, 2000-ж-гы окуялар.

106. Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин жана кыймылдардын ишмердиги.

107. Эгемендүү Кыргызстандагы экономикалык реформалар.

108. Көз каранды эместик жылдарындагы Кыргызстандын маданияты.

109. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жана анын мааниси (1995-ж.).

110. Кыргыздардын Бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы улуттук кайра жаралууга жана биригүүгө карай жасалган кадам (1992-ж.).

111. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын (2003-ж.) жана Ош шаарынын 3000 жылдыгын (2000-ж.) белгилөө жана анын мааниси

112. Кыргызстандагы март (2005-ж.) революциясы. Келип чыгуу себептери жана кыймылдаткыч күчтөрү.

113. Кыргызстандагы апрель (2010-ж.) революциясынын чыгуу себептери жана кыймылдаткыч күчтөрү. Кыргызстандын түштүгүндөгү 2010-ж. июнь айындагы кайгылуу окуялар.

114. Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясын кабыл алуу боюнча 2010-ж-гы Бүткүл элдик референдум. 2010-ж-гы парламенттик шайлоолор.

115. 2011-ж-дын 30-октябрындагы Президенттик шайлоолор. Коомдук-саясий туруктуулукту бекемдөөгө карай багыт алуу.

116. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коррупцияга, өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалды жакшыртууга карата көргөн

чаралары.

117. Кыргыз Республикасындагы 2015-ж-дын 4-октябрындагы парламентик шайлоолор.

118. 2017-жылдын 15-октябрындагы Президенттик шайлоолор. Коомдогу саясий туруктуулука багыт алуунун жаңы кадамдары.