Бейшемби, Декабрь 01, 2022
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Физика жана электроника факультетине декандын ваканттык кызмат ордуна конкурс жарыяланат

Ж. Баласагын_атындагы_Кыргыз Улуттук университети КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому менен бекитилген КРнын жогорку окуу жайларынын окутуучулук–профессордук курамын кызмат орундарына жумушка кабыл алуу тартиби жөнүндөгү Жобого жана Ж._Баласагын атындагы КУУнун факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби жөнүндөгү Жобого ылайык физика жана электроника факультетине декандын ваканттык кызмат ордуна 2017-жылдын 7-мартынан баштап конкурс жарыялайт.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер зарыл:

 • ректордун_наамына арыз;
 • паспорттун_көчүрмөсү;
 • эмгек_китепчесинин_көчүрмөсү;
 • жогорку билими, окумуштуулук даражасы, илимий наамы тууралуу документтердин кадрлар бөлүмү тарабынан_тастыкталган көчүрмөлөрү;
 • таржымал;
 • талапкерди сунуштоо жөнүндөгү кафедранын отурумунун (факультеттин ОПК Жалпы жыйынынын) протоколунан көчүрмө;
 • жарыяланган илимий жана окуу-усулдук эмгектердин белгиленген тартипте тастыкталган тизмеси;
 • факультетти өнүктүрүү программасы.

Документтерди жана арыздарды кабыл_алуу_жайы:  

720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү - 547

_Ж.Баласагын атындагы КУУнун башкы_окуу_имараты, жалпы_бөлүм, 118 каб..

Документтерди жана арыздары берүү мөөнөтү: 

2017-жылдын 7-мартынан баштап 2017-жылдын 7-апрелине, саат 17-00гө чейин

Факультеттин деканын шайлоо график боюнча 17.04.2017 болот

 

***

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына в соответствии с Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях КР, утвержденное постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 года № 346 и Положением о порядке выборов деканов факультетов КНУ им.Ж. Баласагына объявляет конкурс с 7 марта 2017 года на замещение вакантной должности декана факультета физики и электроники.

Для участия в конкурсе необходимо следующие документы:

 • заявление на имя ректора;
 • копия паспорта;
 • копия трудовой книжки;
 • копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученого звания заверенных отделом кадров;
 • резюме;
 • выписка из протокола заседания кафедры (общего собрания ППС факультета) о выдвижении кандидата;
 • список опубликованных научных и учебно-методических работ, заверенный в установленном порядке;
 • программа развития факультета.

Место приема заявленийи документов

Адрес: 720033,Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе – 547, Главный корпус КНУ им. Ж. Баласагына, общий отдел 118 ауд.

Срок подачи заявлений и документов

С 7 марта 2017 года по 7 апреля 2017 года до 17-00 часов

Выборы декана факультета состоятся по графику 17.04.2017.