Кулактандыруунун тексти - Текст объявления

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому менен бекитилген "КР жогорку окуу жайларынын окутуучулук–профессордук курамын кызмат орундарына жумушка кабыл алуу тартиби жөнүндөгү жобого" жана "Ж.Баласагын атындагы КУУнун кафедра башчыларын шайлоо тартиби жөнүндөгү жобого" ылайык кафедра башчыларынын ваканттык кызмат ордуна 2018-жылдын 23-ноябрынан баштап конкурс жарыялайт:

Орус жана славян филологиясы факультети

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

Башкаруу жана бизнес факультети

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер зарыл:

Документтерди жана арыздарды кабыл алуу жайы 

Дареги: 720033,Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе к-сү 547, Ж. Баласагын атындагы КУУнун башкы  окуу  имараты, жалпы  бөлүмү 118 ауд.

Документтерди жана арыздары берүү мөөнөтү 

2018-жылдын 23-ноябрынан баштап 2018-жылдын 24-декабрына, саат 17-00гө чейин

* * *

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына в соответствии с "Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях КР", утвержденного постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 года №46 и "Положением о порядке выборов заведующих кафедрами в КНУ им. Ж.Баласагына" объявляет конкурс с 23 ноября 2018 года на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами:

Факультет русской и славянской филологии

Факультет социально-гуманитарных наук

Факультет управления и бизнеса

Для участия в конкурсе необходимо следующие документы:

Место приема заявлений и документов

Адрес: 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе – 547, Главный корпус КНУ им. Ж. Баласагына, общий отдел 118 ауд.

Срок подачи заявлений и документов

С  23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года до 17-00 часов