Четверг, Декабря 08, 2022

Факультеттердин буклеттери жана презентациялары - Буклеты и презентации факультетов

01: Математика жана информатика факультети - Факультет математики и информатики: Буклет + Презентация

02: Физика жана электроника факультети - Факультет физики и электроники: Буклет (KG + RU) + Презентация

03: Химия жана химиялык технология факультети - Факультет химии и химической технологии:

  • Буклет: kg (17.06.2022 жаңыланды)+ ru (обновлен 17.06.2022)

04: Биология факультети - Факультет биологии: Буклет (2021) + Презентация

05: География, экология жана туризм факультети - Факультет географии, экологии и туризма: Буклет (2021) + Презентация (2021)

06: Тарых жана чөлкөм таануу факультети - Факультет истории и регионоведения: Буклет + Презентация

07: Кыргыз филологиясы факультети - Факультет кыргызской филологии: Буклет + Презентация

08: Орус жана славян филологиясы факультети - Факультет русской и славянской филологии: Буклет + Презентация

09: Чет тилдер факультети - Факультет иностранных языков: Буклет + Презентация (обновлен 27.04.2022)

10: Журналистика факультети - Факультет журналистики: Буклет + Презентация

11: Социалдык-гуманитардык илимдер факультети - Факультет социально-гуманитарных наук: Буклет + Презентация

12: Кыргыз-Европа факультети - Кыргызско-Европейский факультет: Буклет + Презентация

13: Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети - Факультет международных отношений и востоковедения: Буклет + Презентация

  • Буклет образовательной программы "Востоковедние": KG + RU (обн. 22.06.2022)

14: Кыргыз-Кытай факультети - Кыргызско-Китайский факультет: Буклет + Презентация 

15: Педагогика факультети - Педагогический факультет: Буклет (2021) + Презентация

16: Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу факультети - Факультет переподготовки и повышения квалификации кадров:

17: Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети - Факультет информационных и инновационных технологий: Буклет (обновлен 13.06.2022) + Презентация (обновлен 13.06.2022)

18: Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети - Факультет государственного и муниципального управления: Буклет (обновлен 02.06.2022) + Презентация

19: Экономика факультети - Экономический факультет: Буклеты (KG + RU + EN) - обновлены 25.06.2022 + Презентация

20: Юридика факультети - Юридический факультет: Буклет + Презентация

21: Башкаруу жана бизнес факультети - Факультет управления и бизнеса: Буклет + Презентация

22 - Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош ш.) - Факультет гуманитарно-естественных наук (г. Ош): Буклет (KG + RU + EN) + Презентация

* * *