Видероликтер сынагы - Конкурс видеороликов

01. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети - Факультет международных отношений и востоковедения (01.06.2020 - 16:15)

02. Математика жана информатика факультети - Факультет математики и информатики (01.06.2020 - 17:35), даярдалды: 23.04.2020

03. Орус жана славян филологиясы факультети - Факультет русской и славянской филологии (01.06.2020 - 20:42)

04. Кесиптик колледж - Профессиональный колледж (02.06.2020 - 10:50) - Кошумча материал

05. Кыргыз-Кытай факультети - Кыргызско-Китайский факультет (03.06.2020 - 18:15)

06. Журналистика факультети - Факультет журналистики:

07. Физика жана электроника факультети - Факультет физики и электроники (07.06.2020 - 09:55)

08. Химия жана химиялык технология факультети - Факультет химии и химической технологии (08.06.2020 - 14:42)

09. Юридика факультети - Юридический факультет (08.06.2020 - 23:36)

10. География, экология жана туризм факультети - Факультет географии, экологии и туризма (09.06.2020 - 20:25)

Биология факультети - Факультет биологии

Тарых жана чөлкөм таануу факультети - Факультет истории и регионоведения

Кыргыз филологиясы факультети - Факультет кыргызской филологии

Чет тилдер факультети - Факультет иностранных языков

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети - Факультет социально-гуманитарных наук

Кыргыз-Европа факультети - Кыргызско-Европейский факультет

Педагогика факультети - Педагогический факультет

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу факультети - Факультет переподготовки и повышения квалификации кадров

Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети - Факультет информационных и инновационных технологий

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети - Факультет государственного и муниципального управления

Экономика факультети - Экономический факультет

Башкаруу жана бизнес факультети - Факультет управления и бизнеса

* * *