Понедельник, Июля 13, 2020

Факультеттердин жана колледждердин промо-роликтери - Промо-ролики факультетов и колледжей

01: Математика жана информатика факультети - Факультет математики и информатики

02: Физика жана электроника факультети - Факультет физики и электроники

03: Химия жана химиялык технология факультети - Факультет химии и химической технологии

04: Биология факультети - Факультет биологии

05: География, экология жана туризм факультети - Факультет географии, экологии и туризма

06: Тарых жана чөлкөм таануу факультети - Факультет истории и регионоведения

07: Кыргыз филологиясы факультети - Факультет кыргызской филологии

08: Орус жана славян филологиясы факультети - Факультет русской и славянской филологии

09: Чет тилдер факультети - Факультет иностранных языков

10: Журналистика факультети - Факультет журналистики

11: Социалдык-гуманитардык илимдер факультети - Факультет социально-гуманитарных наук

12: Кыргыз-Европа факультети - Кыргызско-Европейский факультет

13: Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети - Факультет международных отношений и востоковедения

14: Кыргыз-Кытай факультети - Кыргызско-Китайский факультет 

15: Педагогика факультети - Педагогический факультет

16: Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу факультети - Факультет переподготовки и повышения квалификации кадров

17: Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети - Факультет информационных и инновационных технологий

18: Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети - Факультет государственного и муниципального управления

19: Экономика факультети - Экономический факультет

20: Юридика факультети - Юридический факультет

21: Башкаруу жана бизнес факультети - Факультет управления и бизнеса

22: Гуманитардык-табигый илимдер факультети (Ош шаары) - Факультет гуманитарно-естественных наук (город Ош)

* * *