Понедельник, Февраля 17, 2020

Кулактандыруунун тексти - Текст объявления

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому менен бекитилген "КР жогорку окуу жайларынын окутуучулук–профессордук курамын кызмат орундарына жумушка кабыл алуу тартиби жөнүндөгү жобого" жана "Ж.Баласагын атындагы КУУнун кафедра башчыларын шайлоо тартиби жөнүндөгү жобого" ылайык кафедра башчыларынын ваканттык кызмат ордуна 2018-жылдын 23-ноябрынан баштап конкурс жарыялайт:

Орус жана славян филологиясы факультети

 • Орус тили чет тили катарында кафедрасы

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

 • Социология  жана социалдык иштер кафедрасы

Башкаруу жана бизнес факультети

 • Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы
 • Менеджмент кафедрасы.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер зарыл:

 • ректордун наамына жазылган арыз;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • кыскача таржымал (резюме);
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүп);
 • жогорку билими, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы (бар болсо) жөнүндө документтердин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүп);
 • белгиленген тартипте Окумуштуу кеңешинин катчысына күбөлөндүрүп, акыркы 5 жыл ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмеси; 
 • 5 жылга кафедранын келечектеги өнүгүү планы;
 • иштеген жеринен мүнөздөмө;
 •  документтеринин тизмеги.

Документтерди жана арыздарды кабыл алуу жайы 

Дареги: 720033,Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе к-сү 547, Ж. Баласагын атындагы КУУнун башкы  окуу  имараты, жалпы  бөлүмү 118 ауд.

Документтерди жана арыздары берүү мөөнөтү 

2018-жылдын 23-ноябрынан баштап 2018-жылдын 24-декабрына, саат 17-00гө чейин

* * *

Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына в соответствии с "Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях КР", утвержденного постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 года №46 и "Положением о порядке выборов заведующих кафедрами в КНУ им. Ж.Баласагына" объявляет конкурс с 23 ноября 2018 года на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами:

Факультет русской и славянской филологии

 • Кафедра  русского  языка  как  иностранного

Факультет социально-гуманитарных наук

 • Кафедра социологии и социальной работы

Факультет управления и бизнеса

 • Кафедра маркетинга, коммерции и логистики
 • Кафедра менеджмента

Для участия в конкурсе необходимо следующие документы:

 • заявление на имя ректора;
 • копия паспорта;
 • резюме;
 • копия трудовой книжки (заверенная ОК);
 • копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании при наличии (заверенные ОК);
 • список опубликованных научных и учебно-методических работ за последние 5 лет, заверенный ученым секретарем Ученого совета университета в установленном порядке;
 • перспективный план развития кафедры на 5 лет;
 • характеристики по месту работы;
 • опись документов.

Место приема заявлений и документов

Адрес: 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе – 547, Главный корпус КНУ им. Ж. Баласагына, общий отдел 118 ауд.

Срок подачи заявлений и документов

С  23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года до 17-00 часов