Суббота, Апреля 01, 2023

Көктөмөлөрдүн номенклатурасы

1. Кафедрадагы көктөмөлөрдүн номенклатурасы

 

 

Индекс

25- к (1)

 

 

 

Көктөмөлөрдүн аталыштары

 

Сактоо мөөнөтү

жана тизме боюнча

беренелери

 

 

Эскертүү

25-к (1)  

КРдин ББжИМдин жана мамлекеттик башкаруунун жогорку органдарынын токтомдору, буйруктары ж.б. буйрутмалары

ДМН, 5-бер.

 
 

КУУнун жана факультеттердин Окмуштуулар кеңешинин токтомдору   (көчүрмөлөр)

ДМН, 5-бер.

 
 

Ректорат менен деканаттын буйруктары, буйрутмалары жана көрсөтмөлөрү (көчүрмө)

ДМН

 
 

ББжИМдин, КУУнун, факультеттин ченемдик-укуктук документтери (көчүрмөлөр)

ДМН

 
 

Кафедра жөнүндө жобо

дайыма, 23-бер.

 
 

Кызматкерлердин кызматтык милдеттери, квалификациялык талаптары (көчүрмөлөр)

3 ж. 28-бер.

 
 

Кафедранын паспорту

(Кыскача маалымат. Иштердин регламенти. Кафедрага бекитилген адистиктер менен багыттар боюнча дисциплиналардын тизмеси,

(Окумуштуулар кеңешинин чечимдеринен көчүрмө(ОМК, ОМК ж.б.)).

Кафедранын кадрлык курамы, кафедранын курамы (сандык жана сапаттык).

Китепканалык фонд.,)

дайыма 362-б

 
 

Мамлекеттик билим берүү стандарттары

дайыма 364-б

 
 

Окуу планы

5 жыл 368-б

 
 

Жумушчу окуу пландар. Өтмө жумушчу окуу пландар  

5 жыл 368-б

 
 

Учурдагы окуу жылындагы окуу процессинин графиги.

5 жыл, 434-б

 
 

Окуу сабактарынын жана сынактардын кезмети

1 ж., 487-б

 
 

Дисциплиналардын типтүү программалары

5 жыл, 384-б

 
 

Дисциплиналардын жумушчу программалары

5 ж. 384-б

 
 

Кафедранын иштеринин пландары жана графиги

дайыма, 369-б

 
 

Окуу-тарбиялык пландар

5 ж. 374-б

 
 

Кафедранын окуу пландарын, иш пландарын (ИИИ, СИИИ, методикалык, тарбиялык, кураторду, жаш окутуучулар менен иштөөнүн, квалификацияны жогорулатуу, ОМКнын, ийримдердин, ачык сабактардын, сабакка өз ара жана текшерүү катышуулардын, нөөмөттүн, консультациялардын) аткарышы жөнүндө отчеттору

дайыма,403-б.

 
 

Кафедранын отурумунун протоколдору

Дайыма, 6-б.

 
 

Окуу жүгүнүн эсеби жана бөлүнүшү

5ж., 428-б.

 
 

Педагогикалык жүктүн аткарылышы жөнүндө отчеттор

5ж. 415-б.

 
 

Окутуучулардын ишинин жеке пландары.   Аткарылышы жөнүндө отчеттор.

5ж., 378-б.

 
 

Сынактык белеттер, дипломдук, курстук, текшерүү иштердин темалары.

5ж. 423-б.

 
 

Тесттик тапшырмалар

ДМН

 
 

Практиканы уюштуруу, практикалык окутуунун программалары.

5ж. 387-б.

 
 

Студенттердин практикадан өткөндүгү жөнүндө жетекчилердин отчету.

5 ж. 412-б.

 
 

Студенттердин практикадан өткөндүгү жөнүндө отчету.

5ж., 414-б.

 
 

Методикалык иш жана анын документтери

5 ж., 388-б.

 
 

Сынактык сессиянын натыйжалары жөнүндө маалыматтар.

Студенттердин кафедрадагы дисциплиналар боюнча жетишүүсү (учурдагы,жыйынтык)

5 ж., 430-б.

 
 

Илимий изилдөө иштери боюнча документтер

Илимий изилдөөнүн темаларын иштеп чыгуу боюнча документтер.

Дайыма 187-б

 
 

Окуу-тарбиялык иштер боюнча документтер   (пландар, отчеттор)

5 ж., 374-б.

 
 

Дипломдук иштерди каттоо журналы.

5ж., 401-б.

 
 

Текшерүү жана курстук иштерди жана долбоорлорду каттоо журналы.

1ж., 400-б.

 
 

Окуу-методикалык комиссилардын отурумдарынын протоколдорунун журналы

Дайыма,336-б.

 
 

Текшерүү катышуунун журналы

3 ж., 433-б.

 
 

Педагогикалык ишмердүүлүктүн сапатын баалоо боюнча материалдар

5ж., 413-б.

 
 

маалымкаттар,билдирүүлөр, маалыматтар, баяндама каттар, каттар ж.б.

3 ж., 371-б.

 
 

Профориентация жана бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу боюнча документтер

5 ж., 250-б.

 
 

Кафедралдык журналдар

5 ж., 457-б.

 
 

Көктөмөлөрдү, журналдарды, кайсы бир документтерди жок кылуу же архивге тапшыруу жөнүндөгү актылар

Дайыма,132-б.

 
 

Көктөмөлөрдүн номенклатурасы (көчүрмө)

2 ж., 67 б

 

 

2. Факультеттин көктөмөлөрүнүн номенклатурасы

 

 

Индекс

 

 

 

 

Көктөмөлөрдүн аталыштары

 

Сактоо мөөнөтү

жана тизме боюнча

беренелери

 

 

Эскертүү

  

КРдин ББжИМдин жана мамлекеттик башкаруунун жогорку органдарынын токтомдору, буйруктары ж.б. буйрутмалары

Керектелбей калганга чейин

 
 

КУУнун токтомдору, буйруктары ж.б. буйрутма иш кагаздары

Керектелбей калганга ч\н

 
 

Окмуштуулар кеңешинин иш пландары жана токтомдору     (көчүрмөлөр)

Керектелбей калганга ч\н

 
 

Факультеттин иш пландары, токтомдору, отурумунун протоколдору жана анын материалдары  

Дайыма, 6-б.

 
 

ББжИМдин, КУУнун ченемдик-укуктук документтери, жоболору (көчүрмөлөр)

Керектелбей калганга ч\н

 
 

Факультеттин ченемдик-укуктук документтери, жоболору (көчүрмөлөр)

Дайыма, 23-б.

 
 

Кызматкерлердин кызматтык нускамалары (көчүрмөлөр).

3 ж., 28¹ б.

Жаңыларга

алмаштырганга ч-н

 

Факультеттин   паспорту(билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна берилген лицензиянын көчүрмөсү, түзүмдүн ишмердүүлүгүнүн Мамлекеттик акредитациясы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, студенттердин контингенти. Даярдоо багыттары жана адистиктеринин тизмеси.   Окуу түзүмүнүн кадрдык курамы(сандык ж-а сапаттык) . Окуу -материалдык базасы, китепканалык фонду. Компьютердик техн-нын бардыгы, аудитория-лык фонд, отуруу орундуктарынын саны, китепкана, тамактануу пункттары жана мед. тейлөө, өрт өчүрүү жана тазалык кызматтары тууралуу маалымат.

дайыма 362-б.

 
 

Факультеттин окуу пландары, иш пландары (перспективдүү, ИИИ, СИИИ,методикалык, тарбиялык, ачык сабактардын, сабакка өз ара жана текшерүү катышууларынын)

Дайыма,369-б

 
 

Факультеттин иштеринин (перспективдүү, ИИИ, СИИИ,методикалык, тарбиялык, ачык сабактардын, сабакка өз ара жана текшерүү катышууларынын) отчеттору

Дайыма, 403-б.

 
 

Адистиктер менен багыттардын стандарттары.

Дайыма, 367-б.

 
 

Окуу жана жумушчу пландар

5 ж., 368-б.

 
 

Студенттердин өздүк курамы боюнча буйруктары(көчүрмө)

Керектелбей кал-га ч\н 7-б

 
 

ПОКтун жана АБПнын өздүк курамы боюнча буйруктар(көчүрмө)

Керектелбей кал-га ч\н 7-б.

 
 

Деканаттын буйруктар, буйрутмалары жана көрсөтмөлөрү

Керектелбей кал-га ч\н 7-б.

 
 

Факультеттин отурумдарынын протоколдору жана алардын материалдары.

Дайыма, 6-б.

 
 

Студенттерге стипендия дайындоо боюнча комиссиянын отурумдарынын протоколдору

5 ж. 340-б.

 
 

Деканга билдирүүлөр, арыздар

З ж. 371-б.

 
 

Декандын   билдирүүлөрү

5 ж. 67-б.

 
 

Студенттердин контингентинин тизмеси

5 ж. 303-б.

 
 

Факультеттин жана кафедралардын жылдык отчеттору

Пост. Ст 403

 
 

МАКтын отчеттору. Сессиянын жыйнтыгы

дайыма 405-б.

 
 

Протоколы заседаний ГАК

75 л ст 337

 
 

Сводные ведомости ГАК

Пост.

 
 

Студенттердин окуу карточкалары (Ф-14)

75 ж. 292-б.

 
 

Өтүмдүк жана сынактын ведомосту, барак-ры

5 ж. 402-б.

 
 

Студенттердин арыздары, маалымкаттары, түшүнүк каттары ж.б.

1ж. 442-б.

 
 

Окуу процессинин кезмети

1 ж. 487-б.

 
 

Окуу процессинин графиги.

5 ж, 434-б.

 
 

Студенттердин жетишүүсүн эсептөө б-ча бириктирилген журналдар

5 ж. 457-б.

 
 

Сынактык барактарды жана ведомостуларды берүүнү каттоо журналы.

5 ж. 456-б.

 
 

Студенттерге маалымкат берүүнү эсепке алуу китеби

З ж. 316-б.

 
 

Илимий иш боюнча документтер

дайыма, 189-б.

 
 

Окуу-методикалык иштер боюнча документтер

Дайыма, 407-б.

 
 

Тарбиялык иштер боюнча документтер

5 ж. 376-б.

 
 

Профориентация жана бүтүрүүчүлөрдүн       жумушка орношуусу боюнча документтер

5 л, ст 250

 
 

Көктөмөлөрдү, журналдарды, кайсы бир доку-менттерди жок кылуу же архивге тапшыруу жөнүндөгү актылар

Дайыма, 132-б.

 
 

Көктөмөлөрдүн номенклатурасы (көчүрмө)

2 ж., 67 б

 

 

Материал Мамтил бөлүмү тарабынан түзүлдү