Вторник, Мая 21, 2019

Ата Мекендин тарыхы боюнча мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору

Ата Мекендин тарыхы боюнча 2019-окуу жылына карата мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору

 1. Кыргызстандын тарыхы – дүйнөлүк тарыхтын курамдык бөлүгү. Кыргызстандын тарыхынын мезгилдери жана негизги этаптары.
 2. Алгачкы коомдук түзүлүш – тарыхый процесстин баштапкы этабы. Теңир-Тоодогу адам ишмердигинин алгачкы издери.
 3. Теңир-Тоонун коло доорунундагы байыркы малчы жана жер иштетүүчүуруулары.
 4. Теңир-Тоодогу сактардын байыркы уруулук бирикмелери. Б.з.ч.VIII–б.з.ч. III к-дары.
 5. Байыркы Кыргыз ээлиги. «Кыргыз» этнониминин алгачкы эскерилиши.
 6. Усунь мамлекети.б.з.ч. II–б. з.V к-ры.
 7. Давань мамлекети.Б.з.ч. IV–б. з.V к-ры.
 8. VI – VIII к-гы Енисейдеги Кыргыз мамлекети.
 9. Барсбек каган.
 10. Кыргыздардын Улуу державасы. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн соңку өнүгүшү. IX–XIII к-дар.
 11. Енисейлик кыргыздардын чарбасы жана маданияты.
 12. Түрк каганатынын түзүлүшү жана өнүгүшү.VI–VII к. башт.
 13. Жети-Суу жана Теңир-Тоодогу Батыш Түрк каганаты. 603-704-ж.
 14. Түргөш каганаты. 704-766-ж.
 15. Түрктөрдүн Тан империясынын басып алуусуна каршы күрөшү. 751-ж-гыТаластагы салгылашуу жана анын тарыхый мааниси.
 16. Карлуктардын мамлекети. 766-940-ж.
 17. Карахандар кагандыгы. X – XIII к-дын башталышы.
 18. Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари жана алардын чыгармачылык мурасы.
 19. Теңир-Тоону моңголдордун каратып алышы. Кыргызстан Чагатай улусунун курамында.
 20. Хайду мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүшү. 1269-1301-ж.
 21. Моголстан мамлекети. XIV к. ортосу – XV к-дар.
 22. Моголстандын калкынын Тимурдун жана тимурийлердинбаскынчылыгына каршы күрөшү.
 23. Кыргыздардын келип чыгышы жөнүндө изилдөөчүлөрдүн божомолдору.«Кыргыз» этнониминин мааниси.
 24. Кыргыз элинин калыптанышынын этникалык башаты жана этаптары.
 25. Кыргыз элинин калыптануу процессинин аякташы. XV к. аягы – XVI к.башталышы.
 26. Моголстандагы үстөмдүк үчүн кыргыздардын могол хандарына каршыкүрөшү. Мухаммед кыргыз жана кыргыз элинин биригиши.
 27. Кыргыз элинин Жуңгар хандыгынын баскынчылыгына каршы күрөшү.XVII к. ортосу –XVIII к. биринчи жарымы.
 28. Кыргыздардын Цин-Кытай империясынын басып алуучулук саясатынакаршы турушу. XVIII к-дын экинчи жарымы.
 29. Кыргызстанды Кокон хандыгынын каратып алышы. 1762-1831-ж.
 30. Кокон хандыгынын үстөмдүгүнүн мезгилиндеги кыргыздардын социалдык-экономикалык абалы. 1762-1876-ж.
 31. Кубат бий – кыргыздардын башчысы.
 32. Алымбек датканын ишмердиги.
 33. Кыргыз элинин Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы күрөшү. 1831-1876-ж.
 34. Тайлак баатыр – кокондуктарга каршы элдик күрөштүн жетекчиси.
 35. Кыргыздардын Россияга жакындашуусунун тарыхыйөбөлгөлөрү.Алгачкы кыргыз-орус элчилик байланыштары. XVIII к. аягы – XIX к. биринчи жарымы.
 36. Атаке баатырдын кыргыз тарыхындагы орду.
 37. Ормон хандын ишмердүүлүгү.
 38. Боромбай Меңмурат уулунун ишмердиги.
 39. Түндүк кыргыздардын Россиянын букаралыгын кабыл алышы.
 40. Байтик баатыр жана анын мезгили.
 41. Шабдан баатырдын ишмердиги.
 42. Түштүк кыргыздардын 1873-1876-ж-дагы Кокон хандыгына каршыкөтөрүлүшү.
 43. Молдо Искак Асан уулу – Полот хан.
 44. Түштүк Кыргызстанды Россиянын каратып алышы. 1875-1876-ж.
 45. Курманжан датка – Алайдагы кыргыздарынын башкаруучусу.
 46. Кыргызстандын Россияга кошулушунун мааниси жана натыйжалары.
 47. Кыргызстандын Россия империясынын курамындагы админстративдик-аймактык жана соттук түзүлүшү. 1867-1917-ж.
 48. Кыргызстандын XIX к-дын экинчи жарымы – XX к-дын башындагысоциалдык-экономикалык өнүгүшү.
 49. Падышачылыктын Кыргызстандагы агрардык жана салык саясаты.XIX к-дын экинчи жарымы – XX к-дын башы.
 50. 1898-ж-дагы Анжиян көтөрүлүшү: себептери, мүнөзү, кыймылдаткыч күчтөрү.
 51. Кыргыз элинин XIX к-дын экинчи жарымы – ХХ к-дын башындагы коомдук-саясий жана философиялык ой-жүгүртүүлөрү: Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу.
 52. XIX к. аягы – ХХ к-дын башындагы акындык поэзиянын өнүгүшү:Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо (Байымбет Абдрахманов), Барпы Алыкулов.
 53. XX к. башындагы алгачкы кыргыз тарыхчылары жана агартуучулары:Осмоналы Сыдык уулу, Белек Солтоноев.
 54. Кыргыз элинин 1916-ж-гы улуттук-боштондук көтөрүлүшү.
 55. Падышачылык бийлик кулагандан кийинки Кыргызстандагы абал. Убактылуу өкмөттүн колониялык саясаты. Март-октябрь 1917-ж.
 56. Кыргызстанда совет бийлигинин орношу жана анын өзгөчөлүктөрү. 1917-1918-ж.
 57. Кыргызстандагы граждандык согуш. 1918-1920-ж.
 58. М.В. Фрунзе, А. Осмонбеков.
 59. Кыргызстандагы XX к-дын 20-ж-гы социалдык-экономикалык кайратүзүүлөр.
 60. Кыргызстандагы 1920-ж-гы маданий курулуш.
 61. И. Арабаев, Ы. Абдрахманов.
 62. К. Тыныстанов, Е.Д. Поливанов.
 63. Улуттук мамлекеттүүлүктү түзүү кыймылынын башталышы. КыргызТоолуу областын түзүүгө жасалган аракеттер.
 64. А. Сыдыковдун саясий ишмердиги.
 65. Орто Азиянын улуттук-мамлекеттерге бөлүнүшү. Кара-Кыргызавтономиялуу областынын түзүлүшү.
 66. И. Айдарбековдун мамлекеттик ишмердиги.
 67. КАОнун Кыргыз Автономиялуу Республика болуп түзүлүшү. КыргызАССРинин биринчи Конституциясы (1929-ж.).
 68. Ж. Абдрахмановдун кыргыз-советтик улуттук мамлекеттүүлүгүнтүзүүгө кошкон салымы.
 69. Кыргызстанда 1920-ж-дын экинчи жарымы – 1930-ж-гы индустриялаштыруунун ишке ашырылышы.
 70. 1930-ж-гы Кыргызстанда айыл чарбасын коллективдештирүү.
 71. А. Орозбековдун мамлекеттик ишмердиги.
 72. Кыргыз АССРинин союздук республика болуп түзүлүшү. КыргызССРинин Конституциясынын кабыл алынышы (1937-ж.).
 73. Кыргызстандын 1930-ж-гы маданий өнүгүшү.
 74. Б. Исакеевдин мамлекеттик ишмердиги.
 75. Административдик-командалык башкаруу мезгилиндеги Кыргызстандынкоомдук-саясий өнүгүшү. 1930-ж-гы Массалык репрессиялар.
 76. Кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштунмайдандарындагы күжүрмөн эрдиктери. 1941-1945-ж.
 77. Кыргызстандын эмгекчилеринин Улуу Ата Мекендик согушжылдарындагы каармандыктары.1941-1945-ж.
 78. Согуш жылдарынан кийинки эл чарбасындагы кайра түзүүлөр. 1940-ж-дын экинчи жарымы – 1950-ж-дар.
 79. Кыргызстандын согуш жылдарынан кийинки маданиятынын өнүгүшү. 1946-1960-ж.
 80. Кыргызстандагы 1950-ж-гы демократиялык кайра түзүүлөр жана анын аягына чыкпай калышынын себептери.
 81. И. Раззаковдун мамлекеттик ишмердиги.
 82. Кыргызстандын 1960-1980-ж-дын биринчи жарымындагы социалдык-экономикалык өнүгүшү.
 83. Кыргызстандын 1960-1980-ж-гы маданиятынын өнүгүшү.
 84. Т. Усубалиевдин мамлекеттик ишмердиги.
 85. Кайра куруу мезгилиндеги республикадагы коомдук турмушту демократташтыруу. Коомдук-саясий кыймылдардын жана бирикмелердин пайда болушу. 1985-1991-ж.
 86. Кайра куруунун шартындагы Кыргызстандын экономикасы. 1985-1991-ж.
 87. Көз каранды эмес Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жана эл аралыккоомчулукта таанылышы.
 88. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты. 1991-2019-ж.
 89. Кыргыз Республикасындагы саясий кайра түзүүлөр. 1991-2019-ж.
 90. Көз каранды эмес Кыргызстандагы экономикалык реформалар. 1991-2019-ж.
 91. Кыргыз Республикасындагы маданийкайра түзүүлөр. 1991-2019-ж.
 92. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгилери (символдору).
 93. Кыргызстандагы 2005-жылдын24-мартындагы революциянын чыгуу себептерижана кыймылдаткыч күчтөрү.
 94. Кыргызстандагы 2010-жылдагы апрель революциясынын чыгуу себептерижана кыймылдаткыч күчтөрү.
 95. Кыргыз Республикасындагы 2015-ж-дын 4-октябрындагы парламентикшайлоолор.
 96. 2017-жылдын 15-октябрындагы Президенттик шайлоолор. Коомдогу саясий туруктуулука багыт алуунун жаңы кадамдары.

"Кыргызстандын тарыхы" кафедрасынын башчысы, т.и.к., доцент Асанов Темуркул