Вторник, Октября 24, 2017

КУУнун кафедра башчыларынын ваканттык кызмат ордуна конкурс жарыяланат

Ж.Баласагын_атындагы_Кыргыз улуттук университети КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346-токтому менен бекитилген "КР жогорку окуу жайларынын окутуучулук–профессордук курамын кызмат орундарына жумушка кабыл алуу тартиби жөнүндөгү жобого" жана "Ж.Баласагын атындагы КУУнун кафедра башчыларын шайлоо тартиби жөнүндөгү жобого" ылайык кафедра башчыларынын ваканттык кызмат ордуна 2017-жылдын 22-сентябрынан баштап конкурс жарыялайт:

Математика жана_информатика факультети

 • Колдонмо математика, информатика жана компьютердик технологиялар кафедрасы
 • Математикалык анализ кафедрасы
 • Дифференциалдык теңдемелер кафедрасы
 • Алгебра, геометрия, топология жана жогорку математиканы окутуу_кафедрасы

Физика жана электроника факультети

 • Физика кафедрасы
 • Физиканы окутуу технологиялары жана табият таануу кафедрасы
 • Электроника жана теориялык физика кафедрасы

География, экология жана туризм факультети

 • Физикалык география кафедрасы
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу кафедрасы
 • Экономикалык, социалдык жана саясий география кафедрасы
 • Туризм жана рекреационалдык география кафедрасы

Биология факультети

 • Зоология, адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы кафедрасы
 • Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы
 • Биоэкология кафедрасы

Химия жана химиялык технология факультети

 • Органикалык эмес химия жана химиялык технологиялар кафедрасы
 • Физикалык жана коллоиддик химия кафедрасы (ЮНЕСКО)
 • Органикалык химия жана билим берүү технологиялары_кафедрасы

Тарых жана чөлкөм таануу факультети

 • Археология, этнология, булак таануу жана тарыхнаама кафедрасы
 • Жалпы тарых кафедрасы
 • Кыргызстандын тарыхы кафедрасы
 • Чөлкөм таануу жана кыргыз таануу кафедрасы

Кыргыз филологиясы факультети

 • Кыргыз тили жана адабияты кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде кафедрасы
 • Филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы
 • Кыргыз адабияты кафедрасы
 • Кыргыз тил илими кафедрасы
 • Манас таануу жана дүйнөлүк адабият кафедрасы

Орус жана славян филологиясы факультети

 • Орус жана чет элдер адабиятынын теориясы жана тарыхы_кафедрасы
 • Орус тилинин теориясы жана практикасы кафедрасы
 • Орус тили чет тили катарында кафедрасы

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети

 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кафедрасы
 • Экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу кафедрасы

Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети

 • Маалымат технологиялары жана программалаштыруу_кафедрасы
 • Программалык инженерия жана инновациялык технологиялар_кафедрасы
 • Информатика жана эсептөөчү техника кафедрасы
 • Компьютердик_технологиялар жана интернет кафедрасы

Чет тилдер факультети

 • Германистика жана маданий аралык байланыш кафедрасы
 • Англис тили, котормо жана котормо таануу кафедрасы
 • Англистика жана маданий аралык байланыш кафедрасы
 • Француз тили кафедрасы

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

 • Философия, маданияттын теориясы жана тарыхы кафедрасы
 • Дин таануу жана теология кафедрасы
 • Жогорку мектептин педагогикасы кафедрасы
 • Психология кафедрасы
 • Социология жана социалдык иштер кафедрасы

Факультеттер аралык кафедралар

 • Факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасы
 • Факультеттер аралык орус тили кафедрасы
 • Факультеттер аралык чет тилдер кафедрасы
 • Факультеттер аралык дене тарбия жана спорт кафедрасы

Кыргыз-Европа факультети

 • Экономика жана башкаруу кафедрасы
 • Бизнес жана коммуникация кафедрасы

Кыргыз-кытай факультети

 • Кытай тилин окутуунун методикасы кафедрасы
 • Кытай тилин которуунун теория жана практикасы кафедрасы
 • Маданий аралык байланыш кафедрасы
 • Кытай таануу кафедрасы

Башкаруу жана бизнес факультети

 • Сапатты башкаруу кафедрасы
 • Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы
 • Менеджмент кафедрасы

Экономика факультети

 • Финансы кафедрасы
 • Экономика кафедрасы
 • Акча-насыя мамилелери жана салык кафедрасы
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит кафедрасы

Педагогика факультети

 • Филология жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы
 • Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиясы кафедрсы

Юридика факультети

 • Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы
 • Жарандык эмгек жана экологиялык укук кафедрасы
 • Ишкердик жана процесс укугу кафедрасы
 • Конституциялык жана административдик укук кафедрасы
 • Жазык укугу жана криминология кафедрасы
 • Жазык процесси жана соттук экспертиза кафедрасы
 • Укук таануу жана бажы иши кафедрасы

Журналистика факультети

 • Мезгилдүү басма сөз кафедрасы
 • Теле-радиожурналистика кафедрасы
 • Жарнама иштери жана коомчулук менен байланыш кафедрасы

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер зарыл:

 • ректордун наамына жазылган арыз;
 • паспортунун көчүрмөсү;
 • _кыскача таржымал (резюме);
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсүн (КБ күбөлөндүрүп);
 • жогорку билими, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы (бар болсо) жөнүндө документтердин көчүрмөсүн (КБ күбөлөндүрүп);
 • _белгиленген тартипте Окумуштуу кеңешинин катчысына күбөлөндүрүп, акыркы 5 жыл ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмесин;
 • _5 жылга кафедранын келечектеги өнүгүү планын;
 • иштеген жеринен мүнөздөмө;
 • документтеринин тизмегин.

Документтерди жана арыздарды кабыл алуу жайы

Дареги: 720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе к-сү 547

Ж.Баласагын атындагы КУУнун башкы окуу имараты, жалпы_бөлүмү 118 ауд.

Документтерди жана арыздары берүү мөөнөтү

2017-жылдын 23-сентябрынан баштап 2017-жылдын 23-октябрына, саат 17-00гө чейин