Суббота, Декабря 16, 2017

Жалпы маалымат ( Общие сведения)

Кыргыз филологиясы факультети алгач 1925-жылы борбор калаада кыргыз жана орус мугалимдерин ыкчам даярдоочу эл агартуу борбору катары негизделген. Кийин аталган борбор кыргыз педагогикалык техникум болуп уюштурулат. Борбордон улуттук интеллегенциянын алгачкы мууну К.Жантѳшев, М.Элебаев, К.Маликов, Ж. Бѳкѳнбаев, Ж. Турусбеков, Р.Шүкүрбеков, М.Алыбаев, А.Осмонов ж.б. билим алышкан.

Факультетте кыргыз агартуу системасына, илимине, адабиятына жана маданиятына ат кѳтѳргүс эмгек кылган И.Арабаев, К.Тыныстанов, Т.Жолдошев, К.К.Юдахин, Б.М. Юнусалиев, К.К. Сартбаев, Т.Саманчиндер эмгектенишкен.

Азыркы учурда факультетте "Кыргыз тил илими", "Кыргыз адабияты", "Филологиялык билим берүүнүн технологиялары", "Салыштырма лингвистика жана дүйнѳлүк адабияттын тарыхы" кафедралары иштеп жатат.

Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы – 78 киши, алардын ичинде: КР УИАнын мүчѳлѳрү – 2. илимдин докторлору – 8, профессорлору – 9, илимдин кандидаттары – 33, доценттер – 18, улук окутуучулар жана окутуучулар – 48.

Студенттердин фольклордук жана диалектологиялык практиканы Кыргызстандын жана Кыргызстандан тышкары аймактарда ѳткѳрүүгѳ мүмкүнчүлүктѳрү бар. Педагогикалык практиканы Бишкек шаарындагы орто мектептерден ѳтүшѳт. Факультетте_адабият, тил илими боюнча ийримдер иштеп, студенттер арасында ар кандай коомдук, маданий иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турат. Котормо адистиги боюнча практика телерадиодо, басмаканаларда, котормо агенттиктеринде ѳткѳрүлѳт.

Факультет төмөндөгү адистерди даярдайт:

Бакалавр:

  • 531000 - Филология (кыргыз). Академиялык даражасы – бакалавр. Окуу мөөнөтү – 4 жыл.

Адистик:

  • 550001 – Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде. Билим деңгээли жана квалификациясы – кыргыз тили жана адабияты боюнча окутуучу. Окуу мөөнөтү – 5 жыл.
  • 530003 – Котормо жана котормо таануу (орус тили, англис тили, түрк тилдери боюнча). Билим денгээли жана квалификациясы – адис котормочу. Окуу мөөнөтү – 5 жыл.

Сырттан окуу бөлүмү:

  • 531000– Филология (кыргыз). Окуу мөөнөтү – 5 жыл.
  • 550001 – Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелеринде. Билим деңгээли жана квалификациясы – кыргыз тили жана адабияты боюнча окутуучу. Окуу мөөнөтү – 6 жыл.

Сынактары: жалпы республикалык тестирлөө, кошумча предмети – тарых сабагы.

Магистратура бөлүмү:

  • 531000 – Филология._Квалификациялык даражасы_– магистр. Окуу мөөнөтү – 2 жыл. Даярдоонун профили – филолог магистр.
  • 531100– Лингвистика (кыргыз). Квалификациясы – лингвист магистр._Окуу мөөнөтү – 2 жыл. Даярдоонун профили – лингвист-магистр.
  • 550300 – Филологиялык билим берүү._Квалификациясы – магистр. Окуу мөөнөтү – 2 жыл. Даярдоонун профили – педагог магистр.